Skip to main content
Search
Search

การใช้ยาพาราเซตามอลในเด็กและทารก

การใช้ยาสำหรับเด็ก ควรเลือกยาให้เหมาะสม คุณไม่ควรให้ยาสำหรับผู้ใหญ่แก่เด็ก ไม่ว่าจะเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ใด ต้องอ่านและปฏิบัติตามฉลากกำกับบนขวดยาก่อนที่จะให้ยาเสมอ

ควรใช้อุปกรณ์ตวงยาที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นั้นโดยเฉพาะ เพื่อให้คำนวณปริมาณยาที่ต้องใช้ได้อย่างถูกต้อง

อย่าใช้ยาที่มีส่วนผสมของพาราเซตามอลมากกว่าหนึ่งชนิดในเวลาเดียวกัน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเกี่ยวกับการใช้ยาในกรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 2 ปี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยาให้เด็ก ให้ดูคู่มือด้านล่างหรือปรึกษากุมารแพทย์

ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้เกณฑ์นํ้าหนักตัวแทนเกณฑ์อายุ และไม่ให้ยาเกินกว่า 5 ครั้งในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

If your child is under 2 years of age, be sure to ask your doctor for the right dose.

นํ้าหนักและอายุ
อายุ
นํ้าหนักตัว (กิโลกรัม)
0-3เดือน
2.5-5.4
4-11เดือน
5.5-7.9
12-23 เดือน
8.0-10.9
2-3 ปี
11-15.9
4-5 ปี
16.0-21.9
6-8 ปี
22.0-26.9
9-10ปี
27.0-31.9
11ปี
32.0-43.9
ไทลินอล® สำหรับเด็กเล็ก
80 มิลลิกรัม/0.8 มิลลิลิตร
ขนาดยา (มิลลิลิตร)
0-3เดือน
2.5-5.4

0.4
4-11เดือน
5.5-7.9

0.8
12-23 เดือน
8.0-10.9

1.2 (0.8 + 0.4 mL)
2-3 ปี
11-15.9

1.6 (0.8 + 0.8 mL)
_
_
_
_
ไทลินอล® สำหรับเด็ก
160 มิลลิกรัม/ 5 มิลลิลิตร
ขนาดยา (มิลลิลิตร)
_
_
_
2-3 ปี
11-15.9

5
4-5 ปี
16.0-21.9

7.5
6-8 ปี
22.0-26.9

10
9-10ปี
27.0-31.9

12.5
11ปี
32.0-43.9

15

*ขนาดแนะนำ: ให้ยาซํ้าได้ทุกๆ 4-6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง

*โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

คำเตือน ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่ระบุไว้บนฉลากหรือเอกสารกำกับยา จะทำให้เป็นพิษต่อตับได้และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน

ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ควรปรึกษาแพทย์หรือภสัชกรก่อนใช้ยานี้