Skip to main content
Search
Search

TYLENOL® การใช้ยาสำหรับผู้ใหญ่

พาราเซตามอล สามารถใช้รักษาอาการปวด, เป็นไข้

ผลิตภัณฑ์ไทลินอล®
ขนาดและวิธีใช้
ไทลินอล® 500

ไม่ควรรับประทานเกิน 4,000 มิลลิกรัม หรือ 8 เม็ดต่อวัน

ไทลินอล® 8 ชั่วโมง

ควรกลืนยาไทลินอล 8 ชั่วโมงทั้งเม็ด ห้ามบด เคี้ยวหรือละลายยา ก่อนรับประทาน